top of page

DISTANCES LĪGUMS

1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS

 

1.1. Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.k-9.lv, www.k9.team un www.trim.lv (turpmāk tekstā – Internetveikals) īpašnieku SIA „K-9.LV”, vien. reģistrācijas Nr. 40103752717, PVN Nr. LV40103752717, juridiskā adrese: Gabru iela 10, Dzidriņas, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu Internetveikalā . Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti  Internetveikalā.

1.2. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību.

1.3. Veicot pasūtījumu un/vai pirkumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām;

2. PREČU PIRKŠANA

2.1. Preces pirkšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

2.2. Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās vai ar reģistrēšanos.

2.3. Lai veiktu pirkumu:


a) pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga “Pievienot grozam”.
b) lai pirkt izvēlēto preci, jānospiež uz pogu "Noformēt pasūtījumu".
c) lai pabeigtu pirkumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, izvēlēties piegādes veidu un ievadīt adresi.

d) pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un pabeigtu, kad Pircējs ir veicis pirkuma apmaksu caur internetu.

e) veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, savu vai preces saņēmēja kontaktinformāciju, citie dati un nospiežot uz lauka „Nopirkt“.
 

2.4. Pasūtījumus internetveikalā iespējams veikt 24 stundas diennaktī, bet pirkumu apstrādāšanu Pārdevējs parasti veic darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00; sestdienās, svētdienās vai brīvdienās apstrādāšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

2.5. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz info@k-9.lv.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

2.7. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.8. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

3.  PREČU CENA, PIEGĀDES IZMAKSAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Preču pirkšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie preču cenas un piegādes izmaksu izcenojumi. Pirkšanas summa, kas sastāv no preču cenas, PVN un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pirkuma veikšanas procesā pirms apstiprināšanas.

3.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas variantiem.

3.3. Pirkuma apmaksa

a) Bankas pārskaitījums: Pircēja norādītajā e-pastā 3 darba dienas laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem rēķinu, kur iekļauta izvēlētās preces cena, PVN un piegādes cena. Pircējs apmaksā rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja kontu bankā. Pasūtījums ir aktīvs 5 darba dienas, neapmaksāšanas gadījumā, tas automātiski tiek dzēsts. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas Pārdevēja bankas kontā. Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam par preces piegādi nosūtot vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

b) Paypal un bankas karte: Izvēloties šo apmaksas veidu mēs pāradresēsim Jūs uz maksājumu sistēmas mājas lapu un nodosim maksājumu sistēmai datus par summu, kura ir nepieciešama apmaksāt. Maksājums ir drošs un Jūsu dati tiek pasargāti ar SSL sertifikātu.

4.  PREČU PIEGĀDE

4.1. Pārdevējs piegādā preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota pasta vai kurjera starpniecību.

4.2. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms Preču piegādes no Pārdevēja.

4.3. Vidējais Preces nosūtīšanas laiks ir 2 līdz 8 darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci nosūtīt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

4.4.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt, tad Pircējam tiek atgriezt apmaksāto summu.

4.5.  Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci.

4.6.  Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona;

4.7.  Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam nekavējoties par to informē Pārdevējam nosūtot e-pastu uz info@k-9.lv.

5.   PREČU ATGRIEŠANA

5.1.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 30 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  preces tiek izgatavoti pēc individuālā pasūtījuma;

e)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

5.2. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

5.3. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

5.4. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

6.   CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

6.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

bottom of page